İlim ve Edebiyat Eserleri

İlim Ve Edebiyat Eserleri Aşağıdaki Başlıklardan Oluşmaktadır.


Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları
Her nevi rakıslar, yazılı koreografi, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri,
Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografyaya ait maket ve benzerleri
Her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri,mimarı
Maketler ,endüstri,çevre ve sahne tasarım ve projeleri