İşlenmeler ve Derlemeler

Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu eserlere nispetle müstakil olmayan ve aşağıda başlıcaları yazılı fikir ve sanat mahsulleri işlenmedir;


Tercümeler
Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayılan nevilerden bir başkasına çevrilmesi
Musiki, aranjman ve tertipleri
Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması
Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat haline konulması
Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibi
Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler bundan müstesnadır)
Başkasına ait bir eserin izah veya şevhi yahut kısaltılması
Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya herhangi bir değişim yapılması
Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları(ancak burada sağlanan koruma veri tabanı içinde bulunan veri ve materyalin korunması için genişletilemez)