Ürün Kontrol Belgesi ve İthalat İzinleri

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu İzinleri

Telekominikasyon Kurumu İthalat İzni Onay Belgesi

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü

İçişleri Bakanlığı Ve Emniyet Genel Müdürlüğü İzin Belgesi

Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(İşgüm)

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı,radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazların ithaline ilişkin olarak ,Gümrük Beyannamelerinin tescilinde,gümrük idarelerince `TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMUNUN UYGUNLUK YAZISI` aranır.Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenerek ilgili ürünün ithalatı gerçekleştirilir.aksi takdirde ilgili ürünlerin ithaline izin verilmez.

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı ,bazı haberleşme cihazlarının ithaline ilişkin olarak Gümrük Beyannamelerinin tescilinde `TELE KOMİNİKASYON KURUMU` tarafından düzenlenecek `ONAY BELGESİ` gümrük idarelerince aranır.

Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenerek ilgili cihazların ithalatı gerçekleştirilir.Aksi takdirde ilgili ürünlerin ithaline izin verilmez.

 

Onay Belgesi Aranan Cihazlar

G.T.İ.P. Madde İsmi

85.17 Telli telefon ve telli telgrafa mahsus elektrikli cihazlar (kordonsuz ahizeli 

telli telefon cihazları ve kuranportörleri telekomünikasyon cihazları ile numerik

(dijital) telekomünikasyon cihazları dahil);görüntülü telefon cihazları 

(8517.90 hariç) Telefonlara cevap verme makinaları

8525.10 Verici cihazlar

8525.20 Alıcı cihazı bulunan verici cihazlar

85.26 Radar cihazları,hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan kumanda 

etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları (8526.92.90.10.00;8526.92.90.90.11 hariç)

8527.90 Diğer cihazlar

8528.12.98.00.11 Uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar.

8529.10.31.00.11

8529.10.31.00.12 Uydu yayınlarını alıcı antenler

8543.89.95.00.12 Yüksek frekans (RF)veya ara frekans (IF) yükselteçleri

 

İthalinde Karayolu Uygunluk Belgesi Aranacak Maddeler

1)Motorlu Araçlar ve Römorkları tip onay Yönetmeliğine uygunluk bakımından;aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen araçların gümrük beyannamelerinin tescilinde,(ithalat Yönetmeliğindeki diğer hükümler saklı kalmak şartıyla) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca vize edilmiş proforma fatura gümrük idarelerince aranır.

2)Yukarıdaki madde kapsamında vize edilmiş faturalara istinaden gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen maddelerin ,anılan Bakanlık yetkililerince muayene ve kontrol edilerek uygun bulunması halinde,bu Bakanlık tarafından `İthal Araç Karayolu uygunluk Belgesi` düzenlenir.

G.T.İ.P MADDE İSMİ

8701.20 Yarı römorklar için çekiciler

8701.90 Diğerleri (8701.90.90.00.11.19 hariç)

87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar

87.03 Binek otomobilleri ve esas itibari ile insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu

taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç)(steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil

87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar 

hariç)(örneğin;tamir araçları,vinçli taşıtlar,itfaiye taşıtları,beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar,yol süpürmeye mahsus arabalar,tohum,gübre,zift,su ve benzerlerini saçan arabalar,atölye arabaları,radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar)

87.16 Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı römorklar;hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar;bunların aksam ve parçaları (8716.20.00.00.00.;8716.80,90 hariç)

 

(SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddelerin ithaline ilişkin olarak gümrük beyannamelerinin tescilinde ULAŞTIRMA BAKANLIĞI`NIN (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir ve ithalatın gerçekleşmesi sağlanır.Aksi takdirde ilgili ithalata izin verilmez.

 

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline ilişkin İzin Belgesi

1.)4802.55.00.90.11 ve 4802.56.90.90.11 G.T.İ.P`lu banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları,devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkartılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar,yalnız hisse senedi,tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız çek kağıtları hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde ,gümrük idarelerince ,Dış Ticaret Müsteşarlığı`nın uygunluk yazısı aranır.Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

2.)4802.55.00.90.11 ve 4802.56.90.90.11 G.T.İ.P`lu yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece T.C. Merkez Bankası tarafından yapılır.

3.)4802.55.00.90.11 ve 4802.56.90.90.11 G.T.İ.P`lu yalnız çek kağıtlarının ithali sadece bankalar ve özel finans kurumları tarafından yapılır.

4.)4802.55.00.90.11 ve 4802.56.90.90.11 G.T.İ.P`lu yalnız hisse senedi,tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile 4907.00 G.T.P`lu yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının gümrük beyannamelerinin tescilinde ,gümrük idarelerince,Sermaye Piyasası Kurulunun uygunluk yazısı aranır.Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

5.)4802.55.00.90.11 ve 4802.56.90.90.11 G.T.İ.P`lu diğer kağıtların ithali için ,ekte yer alan müracaat formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü)başvurulur.

 

Bazı patlayıcı maddeler ,ateşli silahlar,bıçaklar ve benzeri aletlerin genel güvenlik ve asayiş yönünden ithali için izin belgesi almak zorunludur.

Gümrük beyannamelerinin tescilinde İÇİŞLERİ BAKANLIĞI`nın (Emniyet Genel Müdürlüğü) genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenerek ilgili ürünlerin ithaline izin verilir.Aksi takdirde ürünlerin ithaline izin verilmez.

 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Dış ticaret Müsteşarlığı

Yurtdışından ithal edilecek olan solvent ve bazı petrol ürünlerinin yurda getirilmesinde,ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Petrol İşleri Genel Müdürlüğün`den) ilgili ithal edilecek ürünün uygunluk yazısının alınması şarttır.Bu yazı beyannamesinin tescilinde,gümrük idarelerince gümrük beyannamesine eklenmek üzere aranır.Uygunluk yazısı olmayan ürünün ithaline müsaade edilmez.

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi

işçi sağlığını ve iş güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalinde gümrük beyannamesine eklenmesi için `ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI`(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi) Tarafından verilen belgelerin alınması gerekmektedir.

 

İthalat Genel Müdürlüğü

Bazı Boyar Maddelerin İthal İzin Belgesi

1)İnsan sağlığına zararlı etkilerinin olması sebebiyle ,Sağlık Bakanlığı`nın 29/12/1994 tarihli ve 15488 sayılı Genelgesinde yer alan aminlerin yurt içinde deri ,tekstil ve hazır giyim boyahanelerinde boya imali için kullanılması ve bazı color index isimleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen boyar maddelerin yurt içinde deri,tekstil ve hazır giyim ürünlerinde kullanılması 1/3/1995 tarihinden itibaren yasaklanmıştır.

2)1. maddede öngörülen bu tedbir çerçevesinde ,bazı color index isimleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen boyar maddelerin ithali yasaklanmıştır.

3)İthal edilecek boyar maddelerin faturalarında,boyar madde isimleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonları ayrıca belirtilecektir.

4)Bazı boyar maddelerinin isimleri,CAS numaraları ve gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen aminlerin deri,tekstil ve konfeksiyon boyahanelerinde boya imali için kullanılmaları ile üretimlerinde belirtilen boyar maddeler kullanılan deri,tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin iç piyasaya arz edilmesi 1.maddede belirtilen Genelge hükümlerine tabidir.Sağlık Bakanlığınca ,anılan Genelgeye aykırı hareket edenler hakkında,ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken önlem ve müeyyideler uygulanır.

Genelgenin öngördüğü şekilde izin verilen bazı boyar maddelerin ithali için DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ithal izin belgesi alınması şarttır.

 

Gübre İtali İzin Belgesi

1)Aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde,gümrük idarelerince,Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının uygunluk yazısı aranır.Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

2)İthalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip 15 (onbeş) iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısısnın geçerlilik süresinin bitimini müteakip 15 (onbeş)iş günü içinde uygunluk yazısının aslı ,ithalatı gerçekleştiren firmalarca,Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı`na verilir.

3)Aşağıda yer alan maddelerden gübre olarak kullanılmayacaklar için ,bu tebliğde belirtilen uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere,Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılır.

G.T.İ.P MADDE İSMİ

3101.00 Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal 

olarak işlem görmüş olsun olmasın);bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin 

kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen 

gübreler.

31.02 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf 

Amonyum nitrat ile genel güvenlik ve asayiş yönünden İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan teknik amonyum nitrat hariç

31.03 Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler

31.04 Potaslı mineral veya kimyasal gübreler

31.05 Azot,fosfor ve potasyum gibi besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler;bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 Kg.`ı geçmeyen ambalajlarda olanları